Supervalår 2018

kongressen 2018 kommer vi bland annat välja missionsdirektor, ordförande och tre styrelseledamöter. Att så många viktiga funktioner kommer väljas på en och samma kongress gör det till något av ett supervalår i vår rörelse.

Varför väljer vi?

När vi i EFK samlas till Kongress är det en naturlig del att vi väljer personer till viktiga uppdrag i vår rörelse. Vi tror att Gud leder oss genom Bibeln, med ledargåvor och genom sin helige ande när vi som individer och församlingar ber, lyssnar och samtalar. Därför är val på en kongress och framförallt de processer som sker fram till dess.

Hur går valen till?

  • Missionsdirektor: EFKs styrelse föreslår kandidater till kongressen att besluta om. Mer information om valet av missionsdirektor.
  • Ordförande och styrelseledamöter: Valberedningen föreslår kandidater till kongressen att besluta om. Se valberedningens förslag längre ner på sidan!
  • Övriga val: Förutom dessa funktioner väljs valberedning, protokolljusterare, rösträknare, revisorer och andra funktioner för att underlätta att vi som rörelse och organisation har ett bra samarbete.
  • Oftast finns framtagna förslag till de olika valen. Det finns dock alltid möjlighet att yttra sig kring ett val. Kontakta gärna styrelse och valberedning innan kongressen om du har frågor, förslag eller annat.
  • Alla val finns med i de kongresshandlingar som publiceras på webben senast en månad i förväg och finns i tryckt format när du som är föranmäld checkar in på kongressen.

Valberedningens förslag: ordförande

Owe Anbäcken

Gudrun Boström

Bor i Bösta utanför Umeå. Gift med Anders, 2 vuxna utflyttade barn.

Församlingsengagemang och tillhörighet: Tillhör Korskyrkan Umeå sedan 1990. Engagerad i församlingen som mötesledare, i missionsrådet och andra tillfälliga uppdrag.

Yrke och erfarenhet:
Chef och ledare under ca 25 år. (Chef för regional utveckling vid Länsstyrelsen i Västerbotten, chef för samverkan med näringsliv och samhälle vid Umeå Universitet, biträdande missionsdirektor EFK, Föreningsdirektör KFUM, Landchef Vi Skogen i Tanzania). Missionärserfarenhet från Centralafrikanska Republiken (drygt 4 år) och Zambia (2 år). Styrelseuppdrag i bl. a. EFK, Libris Media AB, Swedmedia AB och SMR. För närvarande arbetar jag med kortare konsultuppdrag och insatser. Jag har just avslutat en korttidsinsats för Akademi för Ledarskap och Teologi (administrativ uppbyggnad). I skrivande stund innehar jag ett korttidsvikariat som vikarierande programchef för Internationella Programmet på EFK. Från 1 maj går jag in i ett annat konsultuppdrag.

Prioriterade frågor inför styrelsearbetet:
Arbetsgivaransvar för nya missionsdirektorer. En ökad närhet inom rörelsen, mera av tillsammans. Visioner, riktning helhetstänk. En välfungerande organisation med stabil ekonomi.

Vad drömmer Du om för EFK:
Alltmer: Ett växande antal efterföljare i våra församlingar som är i rörelse för mission i Sverige och i världen. En modig rörelse med en stark röst för de utsatta i samhället, i Sverige och i världen. En ung rörelse, många barn och unga i våra församlingar. En öppen, men ändå sammanhållen rörelse, väl förankrad i Guds ord och i bön.

Valberedningens förslag: styrelseledamöter

Owe Anbäcken

Anton Fagerstedt

Församlingsengagemang och tillhörighet:
Pastor och föreståndare i Korskyrkan, Norrköping

Yrke och erfarenheter:
Har tidigare varit pastor i Östra Ryd under tio år. Ett år som lärare på bibel- linjen på Liljeholmens folkhögskola.

Fritidsintressen:
Vänner och familj. Ser väldigt gärna på fotboll.

Prioriterade frågor inför styrelsearbetet:
Församlingsfrågor. Utmanas också av att förstärka kopp- lingen mellan vårt gemensamma arbete i EFK och den enskilde församlingsmedlemmen.

Vad drömmer du om för EFK:
Jag drömmer om en djärv och generös rörelse av missionella för- samlingar där vi i en mångfald av uttryck för Guds rike tror varandra om gott i vår gemensamma iver att göra Jesus känd, trodd och efterföljd i Sverige och världen.

Owe Anbäcken

Johanna Gell

Församlingsengagemang och tillhörighet:
Kungsportskyrkan, Huskvarna. Bl.a. engagerad i förbön, mötesledning och passvärd i församlingens friskvårdsarbete.

Yrke och erfarenheter:
Läst 4 år på Akademi för Ledarskap och Teologi i Malmö, arbetar som koor- dinator på New Wine Sverige och på Kungsportens hemtjänst.

Fritidsintressen:
Samtal om livet med vänner på mysiga caféer, resa, mat, träning, lära mig mer
om hur Gud talar och verkar.

Prioriterade frågor inför styrelsearbetet:
Det är svårt att säga innan jag ens har börjat, men saker som ligger mig varmt om hjärtat är ekumenik, ledarträning och andlig fördjupning. Jag ser fram emot att få lära mig av övriga i styrelsen och att bidra med det jag kan.

Vad drömmer du om för EFK:
Jag ställer mig bakom EFK:s uppdrag och vision och vill se EFK vara en rörelse av missionella församlingar som utbreder Guds rike genom att grunda församlingar, träna ledare och tjäna i samhället.

Owe Anbäcken

Peter Norburg

Församlingsengagemang och tillhörighet:
Jag är medlem i Ryttargårdskyrkan, Linköping. Under det 10-tal år som jag varit medlem i församlingen har jag varit med i ”Lyssnande medmänniska” och personalrådet. Jag är med i ”Steg in i Ledarskap” och har suttit med i ett antal utvecklingsgrupper genom åren.

Yrke och erfarenheter:
Jag driver två bolag, Arbetshälsa och PÅVERKA NU, som arbetar med per- sonalfrågor, rekryteringstjänster och organisationsutveckling. Dessförinnan arbetade jag som pastor ett antal år i Linköping.

Fritidsintressen:
Fritiden har under senare år främst handlat om att delta i mina barns olika akti- viteter såsom ishockey, simträning och golf. Jag har genomfört Vätternrundan ett antal gånger och planerar cykla även i år.

Prioriterade frågor inför styrelsearbetet:
Jag prioriterar frågor som berör barn och ungdom samt församlingstillväxt.
Eftersom jag i mitt dagliga arbete är fokuserad på personalfrågor blir det naturligt att i mitt styrelse- arbete verka för att EFK håller en hög kvalitet som arbetsgivare.

Vad drömmer du om för EFK:
Jag drömmer om en kyrka utan väggar, att EFK:s församlingar ska vara en öppen och generös gemenskap som är relevant i vår tid, särskilt för de unga.