Om Barnhjälpen

I över 40 år har barn fått en ny framtid tack vare våra barnhjälpare, de månadsgivare som varje månad skänker pengar till Barnhjälpen. Insatserna för barnen utförs av Evangeliska Frikyrkan, som i över 120 år bedrivit socialt och humanitärt arbete över hela världen, och alltid tillsammans med en lokal partner i de länder vi arbetar i.

Barnhjälpen är en insamlingskanal inom församlings- och missionsrörelsen Evangeliska Frikyrkan (EFK). EFKs insatser, genom bland annat Barnhjälpens månadsgivare, som vi kallar barnhjälpare, strävar efter att ta sin utgångspunkt hos de fattiga i samhället och särskilt prioritera insatser som tydligt förbättrar deras situation. Insatserna ska leda till ökad respekt för människors värde och värdighet, det vill säga deras mänskliga rättigheter. Barnhjälpen har funnits i över 40 år och har troget bistått med insatser för utsatta människor genom Evangeliska Frikyrkan.

Tack vare det stöd som våra barnhjälpare ger varje månad, kan negativa mönster brytas och barnen – och ofta deras familjer – kan börja skönja en ny bättre framtid. Gåvorna blir till insatser som ger barnen möjlighet till utbildning och barnomsorg, hälso- och sjukvård eller ett hem för de utsatta och föräldralösa barnen. Genom att hjälpa barn till en förändring bidrar man även till att samhället förändras på sikt. Det bästa som kan hända är att de projekt som Barnhjälpen stödjer läggs ner, vilket vi har flera exempel på i närtid. Behoven har helt enkelt försvunnit. Då kan de resurserna satsas på nya behovsområden. De insatser Barnhjälpen stödjer är riktade till barn ifrån spädbarnsålder upp till omkring 16 år och sker utifrån en kristen människosyn, vilket innebär alla individers lika och unika värde oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, livsåskådning och religion.

Barnhjälpens insatser planeras och utförs med utgångspunkt från FNs konvention om barns rättigheter.