Skolstöd till flickor i Kairos sopstäder

I ett fattigt område, intill en av 22 miljoners stadens stora sopområden ligger ett väldigt speciellt center. Därerbjuds flickor från fattiga familjer hjälp för att kunna genomföra och lyckas med den ordinarie, statliga skolan.

Efter 6 år i den statliga skolan är det inte ovanligt att eleverna fortfarande inte kan skriva sitt namn eller räknaden enklaste matematik. Ofta är föräldrarna analfabeter och har inga pengar över för att betala extra lektioner för sina barn. De tvingas välja mellan mat och utbildning. Men denna plats ger så mycket mer än skolstöd. Det handlar om att på djupet få veta att man är älskad och värdefull, att bli trygg nog att fråga då man inte förstår ochatt få hopp och resurser för att kunna skapa sig en framtid.

Centret hjälper detta skolår 250 grundskoleelever. Dessutom stöttar man 25 elever som går i motsvarande gymnasium och 12 som går på universitet. De bedriver även specialundervisning för barn med särskilda behov.

Vad har vi uppnått i projektet?

En viktig del är sommarskolan, som de arrangerar för att eleverna inte ska glömma vad de lärt sig under de 3-4 månader långa sommarloven. Under pandemin då skolor och center periodvis tvingas hålla stängt såstödjer man eleverna genom hemskolning och ekonomisk hjälp för onlineundervisning. Organisationen har en genomtänkt helhetssyn i sitt arbete. Det innebär att de ser till hela barnet, känner varje barns familj och samarbetar med dem.

Vad vill vi göra mer?

Organisationen vill hyra ett grönområde för att eleverna skall kunna få leka och röra sig utomhus.
Man vill arbeta mer aktivt mot undernäring, genom att kunna erbjuda eleverna mat. Man vill undersöka nya sätt att hjälpa barn med psykiska problem. Man vill kunna erbjuda merdataundervisning.

En människa berättar

En flicka berättar: "Jag växte upp i en fattig familj, min pappa hade ingetarbete och mådde psykiskt dåligt. Jag hade mycket nedsatt syn. Genom den hjälp jag fick på centret så lyckades jag mot alla odds bli den bästa studenten av alla som tog motsvarande studenten på den statliga skolan 2021, vilket jag fick mycket uppmärksamhet för! Mitt mål är nu att studera medicin och centret kommer göra vad det kan så att jag kan fortsätta studera!"

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen