Tid: tisdag 21 mars 2023 kl. 9.30-16.00
Plats: Ekumeniska centret, Alvik, Stockholm

Seminariedag för personalvårdare och grupphandledare inom EFK och Equmeniakyrkan

Vi är glada att efter pandemi åter kunna bjuda in till en seminariedag med personalvården inom Evangeliska Frikyrkan och Equmeniakyrkan. I år har vi även inbjudit de som fungerar som grupphandledare. Vi tror det finns ett stort värde i att mötas och dela erfarenheter med varandra, därför kommer vi vika tid för det och uppdatera varandra lite kring vad vi står i just nu. Vi vill också skicka med er, som vi tror, aktuell och relevant fördjupning. Detta genom att delar av dag behandla frågan: Hur möter vi människor som hamnat i olika former av missbruk och den skuld och skam som följer i dess spår?

Program

9.30 Drop in fika
10.00 Välkommen och presentation
10.30 Trauma - missbruk med självskadebeteende som kompensationsstrategi
Föreläsning med Lars-Åke Grubbström
11.30 Samtal och reflektion i smågrupper
12.00 Lunch
13.00 Lägesrapport utifrån personalvårdarperspektivet.
Förbered 3-4 minuter då du som personalvårdare får möjlighet att kort dela med dig kring det du står i just nu samt om du har några funderingar/synpunkter du vill skicka med till samfunden.
14.30 Fika
15.00 Fortsättning lägesrapport
15.45 Reflektion och summering av dagen
16.00 Slut

Föreläsning

Lars-Åke Grundström håller i en inledande föreläsning som kommer ligga till grund för gemensamma reflektioner kring erfarenheter av arbetet som personalvårdare och handledare i kyrkan.

Lars-Åke Grubbström är pastor i Equmeniakyrkan med rötter i Missionsförbundet och var församlingspastor under 70- och 80-talet. Från mitten av 80-talet fram till 2006 arbetade han som psykoterapeut i S:t Lukas. Därefter gick han över till en egen verksamhet i vilken han har ägnat sig åt:

  • Psykoterapi och handledning både enskilt och i grupp.
  • Organisationsfrågor som ledarskap, medarbetarskap, grupputveckling, kris interventioner i medarbetargrupper, handledning etc.

Nu håller han på att trappa ner och övar sig på deltid att vara pensionär.

Lars-Åkes egna ord om föreläsningen han kommer att ge:

"Genom min medverkan så vill jag försöka skapa ökad förståelse för företeelser som utmattningsreaktion eller utmattningstillstånd och missbruksbeteenden av olika karaktär.

Människor som tidigt i livet lidit av brister av allvarlig karaktär som lett till traumatisering (diagnoser som Komplex PTSD, DID - Dissociativ Identitetsstörning, DESNOS) hittar olika kompensationsstrategier för denna brist. Detta leder ofta till missbruk av olika slag. Ett allt vanligare missbruk som vi möter i våra samtal är exempelvis olika typer av sexmissbruk. Genom att uppfatta missbruksbeteenden som kompensationsstrategier kan vi på ett relevant sätt erbjuda hjälp att hantera dessa missbruk. Jag skall försöka ge en förståelsemodell för hur denna problematik uppstår och kan utvecklas och skissa på förhållningssätt när det gäller bemötande av människor med denna livsproblematik. Och ge en övergripande bild av traumabearbetande insatser som kan vara ändamålsenliga för människor med en livsproblematik baserad i en traumatisering av detta slag."