Rekordmånga deltog på EFKs representantskapsmöte

Samtal i smågrupper om EFKs identitesbegrepp

Samtal i smågrupper om EFKs identitesbegrepp.

Evangeliska Frikyrkan (EFK) genomförde idag 20 juni sitt representantskapsmöte med ombud från 128 församlingar. Mötet var präglat av tacksamhet för mycket gott under 2018 men också av utmaningen att nå fler i enlighet med EFKs vision: Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan över hela världen.

Evangeliska Frikyrkans styrelse hade kallat sina medlemmar, 302 församlingar till Representantskapsmöte 2019. Församlingarna hade möjlighet att skicka tre ombud var. Representantskapsmötet arrangerades på Torpkonferensen, EFKs stora årliga mötesplats. 262 registrerade ombud som representerade 128 församlingar deltog. Dessutom deltog ytterligare ungefär 70 personer som inte var registrerade ombud.

EFKs ordförande Gudrun Boström började med att hälsa välkommen och be om Guds ledning i mötet. Samuel Furingsten ledde sedan lovsång till Jesus. Sedan fortsatte mötet med val av mötesfunktionärer, föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport och revisionsberättelse.

Gudrun Boström, EFKs ordförande.

Gudrun Boström, EFKs ordförande, hälsade välkommen och bad tillsammans med församlingarnas ombud.

Ingemar Forss, en av EFKs missionsdirektorer.

Ingemar Forss, en av EFKs missionsdirektorer, berättade om EFKs verksamhet under 2018.

Vad hände under 2018?

Verksamhetsberättelsen redovisades genom att representanter för EFKs verksamhet i Sverigeprogrammet, Internationella programmet och Utbildningsprogrammet berättade om några guldkorn ur EFKs årsbok 2018. Öyvind Tholvsen, avgående programledare för Sverigeprogrammet, berättade att EFK vid 2018 års utgång hade 302 medlemsförsamlingar med totalt 34 000 medlemmar. Thorine Arenius, programledare för Internationella programmet, beskrev ett närmare samarbete med syskonkyrkor runtom i världen inletts under 2018 och missionsdirektor Ingemar Forss berättade om en kraftigt växande verksamhet i Utbildningsprogrammet som samlar tre folkhögskolor och Akademi för ledarskap och teologi. Värt att nämna också är att EFK gjorde ett försiktigt positivt ekonomiskt resultat på drygt 300 000 kronor, detta efter att drygt två miljoner fonderats för framtida satsningar.

Representantskapsmötet livesändes via Facebook. Sändningen finns som ett inlägg på denna länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utvärdering av identitetsbegreppen evangelikal och karismatisk

En stor del av Representantskapsmötet ägnades åt utvärdering av två av EFKs fyra identitetsbegrepp, karismatisk och evangelikal. EFKs styrelse har initierat en översyn av EFKs Tro- och självförståelsedokument Pdf, 1.1 MB., där EFKs fyra identitetsbegrepp är centrala. På Kongress 2018 utvärderades begreppen missionsinriktad och baptistisk. I handlingarna för Representantskapsmötet Pdf, 242.5 kB. fanns underlag för samtalsbearbetning som genomfördes både i små samtalsgrupper och med öppen mikrofon i den stora samlingen. I samtalet belystes olika infallsvinklar. En viss spännvidd fanns, men samtalen präglades av god ton.

Gällande identitetsbegreppet karismatik fanns ett generellt stöd och samtalet handlade mer om hur EFK beskriver vad karismatik är, hur vi uppmuntrar karismatik i våra församlingar och reflektioner om att vi mer bör betona karismatik i vardagsliv och som en del i ett missionellt liv utanför kyrkans väggar.

Kring identitetsbegreppet evangelikal fanns fler frågor, främst kopplat till att begreppet blivit politiserat, främst i USA. Flera röster uttryckte stöd för att fortsätta använda begreppet. Ingen uttryckte att de yrkade på att stryka begreppet men frågor om hur vi använder det och hur det uppfattas av vår omgivning lyftes.

Kongress 2020

Samtalet och de två förberedande seminarierna är en del av bearbetningen inför beslut om eventuella ändringar av EFKs Tro- och självförståelsedokument vid Kongress 2020. Kongress 2020 kommer äga rum på Fryshuset i Stockholm 1-2 maj 2020. EFKs missionsdirektor Linalie Newman sa att valet av Fryshuset som lokal är symboliskt viktig för EFKs framtid; att tydligt predika och leva ut evangeliet utanför kyrkans väggar och att satsa på en ung generation.

EFK håller vartannat år en större kongress med mer beslut, gudstjänster och annat program. Vartannat år hålls ett representantskapsmöte med vissa beslut och beredning av frågor till kommande kongress.