Vi i EFK möttes för den fjärde och sista processdagen i frågan om samkönade relationer

EFKs missionsdirektorer Linalie Newman och Ingemar Forss leder den arbetsgrupp som styrelsen har tillsatt.

Under hösten 2021 till och med våren 2023 bjuds rörelsen in till fyra processdagar, då vi tillsammans ska arbeta med frågan om samkönade relationer. Lördag 4 februari möttes vi till den fjärde och sista processdagen. Temat för dagen var: Att vara både en församlings- och en missionsrörelse - hur blir EFK en välkomnande och lärjungaformande gemenskap för alla?

Syftet med processdagarna är att ge möjlighet till rörelsen att få inblick i arbetsgruppens process, att ge rörelsen möjlighet till påverkan på bearbetningen som arbetsgruppen gör och att ge rörelsen och enskilda församlingarna en möjlighet att bearbeta frågorna kring samkönade relationer.

I denna den fjärde processdagen bearbetade vi frågan utifrån att EFK är en missionell rörelse. Hur kan vi dra lärdom av vår missionsteologi, och våra missionärers erfarenheter och våra internationella partners input för att kunna bemöta vår egen kontext i frågan om samkönade relationer. Vi fick höra röster från några av våra internationella partnerkyrkor och samarbetsorganisationer i regionerna Afrika, Asien, Latinamerika och Iberiska halvön samt Europa, Mellanöstern och Nordafrika. Det gavs också tid att ställa frågor.

Kunde du inte delta? Några veckor efter processdagen kommer det att skickas ut skriftligt material till alla församlingar i EFK, med arbetsgruppens föredrag tillsammans med samtalsfrågor. Detta material kan församlingen använda i den fortsatta bearbetningen i sitt lokala sammanhang.

Panelsamtal med Maria Karlsson, teolog Akademi för Ledarskap och Teologi, Magnus A, pionjärstrateg EFK, Andreas Dagernäs, regionledare för EFKs arbete i Afrika, och Anna-Maria Jonsson, regionledare för EFKs arbete i Latinamerika och Iberiska halvön. Helen, regionledare för EFKs arbete i Europa, Mellanöstern och Nordafrika deltog också i panelen.

Processdagarna del i en större process

Vid kongressen 2020 tog vi i EFK tillsammans ett beslut om att uppdra till styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp som teologiskt och etiskt skulle belysa frågorna kring samkönade relationer. Styrelsen har utsett en arbetsgrupp som består av 20 personer med bred representation i EFKs gemensamma organisation och i rörelsen. Arbetsgruppen kommer att arbeta med frågan under en längre tid och rörelsen kommer på olika sätt att involveras i processen. Syftet med arbetet är att belysa frågorna utifrån EFKs teologiska profil som beskrivs med de fyra ledorden: evangelikal, karismatisk, baptistisk och missionell.

Parallellt med detta har styrelsen tillsatt en grupp som ska följa arbetsgruppen i bön.

Hela processen ska leda fram till en rapport som delges styrelsen och rörelsen vid EFKs representantskapsmöte på Hjälmargården 12-13 maj. Öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa mer om processen och även hitta en del material för samtal om samkönade relationer i församlingen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ingemar Forss och Linalie Newman inledde dagen med bön.