Subventionerad terapi till människor som fått psykiska sår i en frikyrklig kontext

Sveriges Frikyrkosamråd (FSR) fick en förfrågan från fem personer med frikyrklig bakgrund om subventionerad terapi till människor som fått psykiska sår i en frikyrklig kontext. FSR:s styrelse behandlade frågan och beslutade att anslå medel för att erbjuda ett sådant stöd.

De samfund som ingår i Sveriges Frikyrkosamråd, däribland Evangeliska Frikyrkan, erbjuder också stöd i olika former via de egna samfunden. Personer som av något skäl inte vill eller kan kontakta samfundet direkt vill erbjuds hjälp på detta sätt, så som förslagsställarna önskat.

Stöd via FSR ges i form av subventionering av upp till sex samtal på valfri S:t Lukas-mottagning i landet. FSR subventionerar med 50% av kostnaden per samtal. Stödet ska sökas innan samtalet bokas för att kunna beviljas.

Ansökningar administreras av FSR:s samordnare, tillika frikyrkosamordnare i Sveriges kristna råd, Victoria Gejrot. I ansökan behöver följande uppgifter framgå:

  • önskat antal samtal
  • vald S:t Lukasmottagning
  • berört/berörda FSR-samfund
  • namn på personen som söker stöd

Ansökan behöver i övrigt inte motiveras, det är upp till den sökande själv att bedöma sitt behov av stöd. De samfund som ingår i och som erbjuder stöd via FSR är Pingst FFS, Equmeniakyrkan, Evangeliska Frikyrkan, Svenska Alliansmissionen, Adventistsamfundet och Frälsningsarmén.

FSR-samordnaren kommer ensam att hantera personuppgifter. Samfunden kommer inte att delges namn på personer som söker stöd, utan enbart antal samtal som ska subventioneras.
Formerna för detta stöd kommer att utvärderas av FSR-styrelsen efter en första anslagsperiod.

Sveriges kristna råd (SKR)