Över 500 personer möttes på EFKs kongress

Intresset inför årets kongress var nära på rekordstort. Ett reviderat grunddokument för EFKs internationella arbete, fem inkomna motioner och val till EFKs styrelse stod på agendan när Kungsportskyrkan i Huskvarna tog emot över 500 deltagare. Här lyfter vi i korta drag de beslut som kongressen fattade under helgen.

Det senaste halvåret har vi i EFK ägnat mycket bön åt fem jättar: ensamhet, psykisk ohälsa, gängvåldet, klimatkrisen och världsläget. I gudstjänsten på fredagskvällen predikade EFKs missionsdirektorer om de fem jättarna utifrån hur Jesus skulle bemöta dem.

Det ägnades en hel del tid åt tillbedjan, lovsång och förbön. Kongressen fick också ta del av ett vittnesbörd från Ashur, en man som i en svår livssituation fått ett möte med Jesus ”som en kalldush”, och som förvandlade hans liv. Nu engagerar han sig för vilsna ungdomar och brinner för att ge vidare av sin tro till andra.

Stor glädje för reviderat missionsdokument

På lördagsförmiddagen återupptogs förhandlingarna med bland annat en ekonomisk rapport för räkenskapsåret 2023. Gåvor har minskat med ungefär två miljoner från föregående år. Bland annat missionärsunderhållen, men också att en del av missionärsunderhållet för 2023 kom in under 2024. Under 2022 hade vi en katastrofinsamling till Ukraina. Ett glädjande besked för ekonomin under 2023 var att det blev 1 miljon extra från second hand-medel från Ge för livet.

Sen var det dags för kongressen att ta sig an det internationella grunddokumentet. Daniel Råsberg, missionsideolog i EFK, föredrog revideringen tillsammans med Andreas Dagernäs, regionledare för EFKs arbete i Afrika. Daniel inledde presentationen med orden: ”Då har vi tittat på det ekonomiska resultatet. Nu ska vi titta på det verkliga resultatet”, och fortsatte med att ge segerrapporter från EFKs gemensamma internationella arbete. Bland exemplen som lyftes finns självhjälpsgrupper i Bangladesh som räddar flickor från barnäktenskap, människor som kommer till tro i Indien, ungdomsrörelsen JEB i Centralafrikanska republiken som samlar 140 000 ungdomar och hundratals församlingsgrupper som grundats i Egypten.

Under våren har församlingarna bjudits in till digitala träffar där man kunnat ge sin respons på dokumentets förändringar, och när kongressen nu möttes var det med en stor glädje och tacksamhet som det reviderade grunddokumentet för EFKs internationella arbete antogs.

Grunddokumentet för EFKs internationella arbete beskriver förhållningssätt och kännetecken för EFKs gemensamma mission. De främsta skillnaderna i revideringen är att fokus har skiftats från aktivitet till identitet. Det innebär att dokumentet tydligare beskriver hur vi arbetar och vår roll i internationell mission idag, i ett på många sätt förändrat missionslandskap:

- På femtiotalet kunde man vara säker på att missionären hette Bob, kom från USA och var 54 år gammal. Idag heter hon Cheryl, kommer från Nigeria och är 23 år.

Fem motioner lades fram till kongressen

De fem motioner som lagts fram till kongressen rörde klimatkrisen, värnplikt och vapenanvändning, fred och vapenexport, äktenskaps- och sexualsyn samt Svenska Evangeliska Alliansen.

En motion med många underskrifter var den om klimatkrisen. Kongressen beslutade bland annat att uppdra åt styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp som teologiskt bearbetar hur vi som rörelse kan tänka missionellt, baptistiskt, evangelikalt och karismatiskt kring miljöfrågan och klimatkrisen och formulera hur vårt ansvar, engagemang som rörelse, församlingar och enskilda medlemmar bör se ut. I beslutet ligger också att arbetsgruppen ska ta fram ett arbetsmaterial för församlingar och stötta församlingar att driva klimatarbetet framåt.

Kongressen tog också beslut som rör frågor om värnplikt och vapenanvändning samt fred och vapenexport. Bland annat beslutade kongressen att uppmana lokala församlingar att initiera och vara stöd för de ungas funderingar om den militära värnplikten. Man beslutade också att tillsätta en arbetsgrupp som ska belysa hur rörelsen i stort och även lokala församlingar kan fördjupa sitt engagemang för fred på olika nivåer. Arbetsgruppen ska redovisa sitt arbete till nästa kongress.

Den motion som diskuterats mest på förhand var den om äktenskaps- och sexualsyn. Ärendet för motionen var att kongressen skulle förtydliga och slå fast att normen för sexuell samlevnad är äktenskapet mellan en man och en kvinna. I motionens förslag låg bland annat också att denna norm ska vara vägledande för undervisning och livsstil på EFKs konferenser, barn- och ungdomsevenemang, utbildningar och för samfundets pastorer, samfunds- och församlingsledare. I motionen uttrycktes att uppdra åt styrelsen och missionsledningen att ta fram ett stödmaterial för församlingsledningar, pastorer och ungdomsledare som tydliggör EFKs syn på äktenskap och samlevnad. Styrelsen föreslog istället att kongressen skulle besluta att slå fast EFKs befintliga äktenskapssyn som mellan en man och en kvinna såsom den uttrycks i vigselordningen som antogs av styrelsen år 2010 och att denna äktenskapssyn ska fortsätta att vara normerande för undervisning vid EFKs gemensamma mötesplatser.

- Vi har varit modiga som klarat av att prata om en fråga där vi tycker olika. Men det finns så mycket som förenar oss när vi håller fokus på Jesus och missionen, säger Ingemar Forss, EFKs missionsdirektor.

Engagemanget kring motionen var stort och många representanter från flera församlingar stod på talarlistan. När det blev dags för röstning skedde det via sluten omröstning och till slut stod det klart att kongressen beslutat att bifalla styrelsens förslag. Utöver det antogs också motionens fjärde att-sats: Att uppdra åt styrelsen och missionsledningen att ta fram ett stödmaterial för församlingsledningar, pastorer och ungdomsledare som tydliggör EFKs syn på äktenskap och samlevnad. Här bör ingå hur vi konkret ska arbeta för att alla som vill följa Jesus, oavsett civilstånd och hur man brottas med sin sexualitet, ska känna sig inkluderade i gemenskapen utan att vi ändrar äktenskapssyn och inriktning i undervisningen.

Den motion som lagts fram om att EFK åter ska bli medlemmar i Svenska Evangeliska Alliansen avslogs.

Erik Bryskhe valdes till ny ordförande för EFKs styrelse

Sen följde val till styrelsen och styrelseordförande, efter Richard Hultmar som varit ordförande sen kongressen 2020. Vid avtackningen av Richard uttryckte EFKs missionsdirektorer sin tacksamhet för det arbete som Richard lagt ner i en tid då rörelsen bearbetat stora frågor, och det stöd som han varit för missionsdirektorerna under dessa år.

Valberedningens nominering av Erik Bryskhe baserades på Eriks goda nätverk inom rörelsen, hans passion för mission och församlingsutvecklingsfrågor.

Till styrelsen valdes också Elisabet Svahn, Rimforsa, Josefin Fållsten, Örebro, Hanna Roberthsson, Linköping, David Axelsson, Åbytorp, Leif Ekström, Fjugesta, och Peter Nordlander, Linköping. Detta i samband med att Sandra Edin, Örebro, Unni Johansson, Moholm, Peter Norburg, Linköping och Anton Fagerstedt, Örebro, avslutade sina uppdrag i styrelsen.

Utöver det gjordes val till valberedningen, pensionsstiftelsen, omsorgsstiftelsen och revisorer. De avgående styrelseledamöterna och kongressens presidie avtackades med blomma och varma applåder.

Totalt deltog 515 personer varav 474 var ombud, från 113 församlingar. Talarlistan var lång på framför allt motionen om äktenskaps- och sexualsyn och förhandlingarna drog över en knapp timme till slut.

- Jag åker hem med stor tacksamhet för goda samtal i svåra frågor. Vi är en spretig rörelse men vi delar längtan att gå med evangelium i vår tid, säger Linalie Newman, EFKs missionsdirektor.

Under kongressen fick vi också välkomna tre församlingar in i EFK.