Linalie Newman och Ingemar Forss är valda till missionsdirektorer

Linalie Newman och Ingemar Forss valdes 10 maj 2018 att bli EFKs nya missionsdirektorer. Det beslutade EFKs församlingar vid sin kongress i Mariestad.

Om valet av missionsdirektorer:

Styrelsens förslag

– Vi är väldigt glada att presentera två så kompetenta personer. Vi tror att de tillsammans kan leda vår församlingsrörelse in i en ny tid, säger Owe Anbäcken, ordförande i EFKs styrelse.

Linalie Newman, Linköping, arbetar sedan tolv år tillbaka som pastor i församlingen Johanneskyrkan. Ingemar Forss, Östersund, har en bakgrund som pastor och lärare och är idag rektor för Åredalens folkhögskola. Både Linalie och Ingemar har på olika sätt varit engagerade i EFKs arbete, bland annat som medlemmar i den så kallade Framtidsgruppen 2015. De har tidigare arbetat tillsammans som vice ordförande i EFKs styrelse. Längre ner på den här sidan kan du ta del av intervjuer med dem båda och lära känna dem bättre.

– Vi uppfattar att de har en visionär blick för EFKs framtid, och vi tror att de tillsammans har både kompetens och kapacitet att leda EFK. De representerar andlig erfarenhet liksom erfarenhet av att leda församling och av att leda och utveckla organisation. Vi är djupt tacksamma att de ställer sig till rörelsens förfogande, säger Owe Anbäcken.

Linalie och Ingemar föreslås få lika ställning som missionsdirektorer. Under den närmaste tiden framför kommer styrelsen att arbeta vidare med hur ansvar och befogenheter dem emellan bör fördelas. Evangeliska Frikyrkans kongress den 10-11 maj 2018 har sedan att ta ställning till styrelsens förslag.

– Under tiden fram till kongressen vill vi ge tillfälle för församlingar att få olika sätt ska få möta Linalie och Ingemar. Vi vill gärna återkomma om formerna för det, avslutar Owe Anbäcken.

Bakgrund

I slutet av september avslutades nomineringstiden för EFKs församlingar och enskilda medlemmar och sedan dess har rekryteringsgrupen arbetat intensivt. Sammanlagt 47 personer blev nominerade - vissa flera gånger och av flera olika personer. Styrelsen beslutade i början av oktober att gå vidare med nio personer. Sju personer ställde sig till förfogande. I oktober och november intervjuades de av rekryteringsgruppen tillsammans med en extern rekryteringsfirma.

Den 9 december möttes styrelsen för ett extrainsatt möte och det blev alltså klart att de föreslår Linalie Newman och Ingemar Forss som nya missionsdirektor i EFK inför kongressen i Mariestad den 10-11 maj.

Vad gör en missionsdirektor?

Enligt stadgarna är det EFKs styrelse som föreslår ny missionsdirektor till kongressen. Stadgarna säger också:

Ställning som missionsdirektor kan innehas av minst en och högst tre personer. Missionsdirektor väljs för en mandatperiod på fyra år. Omval kan ske. Missionsdirektorn ska leda Evangeliska Frikyrkans verksamhet enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. Har mer än en person utsetts till missionsdirektor, ska styrelsen i en skriftlig instruktion avgränsa varje direktors ansvarsområde.

Evangeliska Frikyrkan är en rörelse där drygt 300 församlingar samarbetar, men också en organisation med ungefär 100 anställda i Sverige och utomlands, där EFK samarbetar med en mängd partnerorganisationer i missionsarbetet. Missionsdirektorn är EFKs främsta företrädare och högsta chef. Missionsdirektorn ska företräda EFK i frågor som rör teologi, ideologi och verksamhet och ska även representera EFK och aktivt lyfta fram EFK i olika medier. Som högsta chef ska missionsdirektorn leda organisationen enligt styrelsens direktiv och se till att styrelsens alla beslut blir verkställda.

En eller flera?

Verksamheten är omfattande och komplex, inte minst internationellt. Styrelsen har därför arbetat för att den yttersta ledningen av Evangeliska Frikyrkan bör bestå av mer än en person. Under de 20 år som EFK har funnits har detta varit löst på olika sätt. Under det första året fanns det tre missionsledare, som det kallades då. Under flera år därefter bestod ledningen av en person som var missionsdirektor med en eller två biträdande missionsdirektorer. Efter det så kallade Omtaget 2015 har en missionsdirektor, en stabschef och tre programledare (ansvariga för arbetet i Sverige och internationellt) utgjort EFKs ledning.

Tidsplan, bönekedja och mer information

Ingemar Forss och Linalie Newman - föreslagna som nya missionsdirektorer i EFK 2018