Val av ny Missionsdirektor

 Vid EFKs kongress i maj 2018 ska en ny missionsdirektor väljas. Nomineringstiden gick ut den 26 september och nu finns sju personer som är villiga att gå vidare för intervjuer.

 Sedan i juni har församlingar och enskilda medlemmar i församlingar haft möjlighet att skicka in förslag på personer som man vill nominera till tjänsten. Nomineringstiden gick ut den 26 september och styrelsen har sedan dess arbetat intensivt med frågan. Styrelsen har sedan tidigare utsett en rekryteringsgrupp som arbetar operativt och som bereder ärendet till styrelsen. Rekryteringsgrupen består av styrelsens ordförande Owe Anbäcken, Inger Lundin och Anna Elsander.

EFKs församlingar och enskilda medlemmar och har tillsammans nominerat 47 olika personer - vissa flera gånger och av flera olika församlingar och medlemmar. Det är fler enskilda medlemmar än församlingar som har nominerat. Styrelsen har tidigare informerat om att den eller de som framöver ska utgöra EFKs högsta ledning bör ha erfarenhet, vana och förmåga att leda genom andra ledare, att tänka teologiskt och att arbeta med utveckling och förändring. Rekryteringsgruppen har den senaste tiden jobbat med att fördjupa dessa kriterier och mötte den 30 september en referensgrupp från rörelsen – pastorer och andra engagerade EFK-människor – som hjälpte rekryteringsgruppen att tänka vidare och prioritera bland de nominerade.

Sju personer intervjuas

Vid styrelsemötet den 6-7 oktober beslutade styrelsen att gå vidare med nio personer. Av de nio personerna har sju personer tackat ja till att gå vidare i processen. Under vecka 42 och vecka 43 kommer rekryteringsgruppen tillsammans med en extern rekryteringsfirma att intervjua de sju nominerade personerna. Sedan fortsätter rekryteringsgruppen sitt arbete på olika sätt.

På styrelsens möte den 25 november 2017 (alternativt den 27 januari 2018) är planen att beslut tas om vem eller vilka som styrelsen föreslår som missionsdirektor/er.

Bakgrund

Församlingar och enskilda medlemmar har haft möjlighet, fram till och med den 26 september, att nominera personer till tjänsten. Enligt stadgarna är det EFKs styrelse som föreslår ny missionsdirektor till kongressen. Stadgarna säger också:

Ställning som missionsdirektor kan innehas av minst en och högst tre personer. Missionsdirektor väljs för en mandatperiod på fyra år. Omval kan ske. Missionsdirektorn ska leda Evangeliska Frikyrkans verksamhet enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. Har mer än en person utsetts till missionsdirektor, ska styrelsen i en skriftlig instruktion avgränsa varje direktors ansvarsområde.

Vad gör en missionsdirektor?

Evangeliska Frikyrkan är en rörelse där drygt 300 församlingar samarbetar, men också en organisation med ungefär 100 anställda i Sverige och utomlands, där EFK samarbetar med en mängd partnerorganisationer i missionsarbetet. Missionsdirektorn är EFKs främsta företrädare och högsta chef. Missionsdirektorn ska företräda EFK i frågor som rör teologi, ideologi och verksamhet och ska även representera EFK och aktivt lyfta fram EFK i olika medier. Som högsta chef ska missionsdirektorn leda organisationen enligt styrelsens direktiv och se till att styrelsens alla beslut blir verkställda.

En eller flera?

Verksamheten är omfattande och komplex, inte minst internationellt. Styrelsen anser därför att den yttersta ledningen av Evangeliska Frikyrkan bör bestå av mer än en person. Under de 20 år som EFK har funnits har detta varit löst på olika sätt. Under det första året fanns det tre missionsledare, som det kallades då. Under flera år därefter bestod ledningen av en person som var missionsdirektor med en eller två biträdande missionsdirektorer. Efter det så kallade Omtaget 2015 har en missionsdirektor, en stabschef och tre programledare (ansvariga för arbetet i Sverige och internationellt) utgjort EFKs ledning.

Styrelsen har under nomineringen önskat få in förslag på personer som kan vara lämpliga att ingå i någon form av ledningsteam inom EFK.

Kompetens, erfarenhet och förmåga

När styrelsen bedömer vilken kompetens, erfarenhet och förmåga vi vill se hos en ny missionsdirektor/er så ligger dels det som i förra rekryteringen 2013 kallades inriktning till grund, dels det som kommit fram vid Forum-samlingarna 2017 och under den extra kongressen våren 2017.

De personer som vi söker behöver ha vana och erfarenhet från olika verksamhetsområden liksom att kunna agera på olika arenor. Det kan till exempel handla om:

  • Utveckling och förändringsarbete
  • Teologisk bearbetning och förkunnelse
  • Att leda andra ledare

Arenorna kan finnas i:

  • Sverige och internationellt
  • rörelsen och organisationen EFK
  • församlingar och ekumeniska sammanhang

Här finns den kompletta tidsplanen och den bönekedja som har initierats.