Hjälp människor ur sexhandel och tvångsarbete

Man räknar med att ca 40 miljoner människor i världen är utsatta för människohandel. Två tredjedelar av dessa finns i Asien. Programmet mot människohandel i Asien är en unik insats där vi för samman sex partnerorganisationer från Nepal, Kambodja, Thailand, Laos och Bangladesh. Inom programmet kan våra partnerorganisationer stärka sin egen kapacitet genom lärande av varandra, träningar, forskning, nätverkande och påverkansarbete för att sedan omsätta kunskapen i praktiken och på så sätt förhindra och förebygga människohandel. Ett viktigt gemensamt fokus är att vi arbetar förebyggande och rättighetsbaserat för att ge människor verktyg att själva stoppa människohandel i sina samhällen.

Vad har vi uppnått i projektet?

Under detta år har covid-19 påverkat oss alla, också våra partnerorganisationer och vårt gemensamma arbete mot människohandel. Nu har alla våra projekt anpassat sig till den nya situationen och man följer föreskrifter från WHO och nationella myndigheter för att kunna fortsätta nå ut till lokalbefolkningen. Utsattheten för människohandel, barnäktenskap och övergrepp ökar i kölvattnet av covid-19, därför behövs vårt arbete mer än någonsin just nu! Vi är glada att vi i februari hann genomföra en gemensam träning i resiliens (motståndskraft) och hur man kan stärka individer, familjer och samhällen för att bättre kunna hantera chocker (som till exempel en pandemi eller översvämning) och också andra mer långsiktiga stressfaktorer som arbetslöshet och fattigdom. Vi har just nu 3 projekt som arbetar förebyggande mot människohandel i Nepal och Kambodja. Tillsammans når man fler än 5000 människor. Senare i höst kommer vi även att starta ett pilotprojekt mot människohandel i Bangladesh.

Vad vill vi göra mer?

I och med covid-19 förändras förutsättningarna för många människor till det sämre och riskerna för exploatering ökar.

  • Vi vill fortsätta att påverka och samarbeta med lokala myndigheter i utsatta områden.
  • Vi vill fortsätta bygga lokala gemenskaper och nätverk mot människohandel genom kvinnogrupper och andra grupper.
  • Vi vill fortsätta att bygga våra partners kapacitet att arbeta mot människohandel.
  • Vi vill fortsätta bygga våra partners nätverk lokalt och regionalt för att kunna stoppa människohandel.

Två av deltagarna i träningarna berättar

Diskriminering och social exkludering en av rotorsakerna till människohandel i Nepal. Basanti är en av kvinnorna som vet hur det känns att vara utstött: ”Min granne brukade vara väldigt elak mot mig, och eftersom jag är fattig och Dalit (kastlös) så tolererade jag det i flera år. Efter att ha lärt mig om mina rättigheter i min kvinnogrupp så bestämde jag mig för att prata direkt med min granne. Hon ville inte lyssna och fortsatte att förnedra mig. Till slut kontaktade jag myndigheterna. Nu har vi haft ett möte tillsammans och min granne har bett mig om ursäkt och börjat behandla mig med respekt”. En annan kvinna i gruppen berättar: ”Även om det här bara var ett individuellt fall så har det lett till att fler Daliter vågar stå upp för sina rättigheter”.

Exempel på vad som görs i programmet: Nepal

I Nepal är mörkertalet kring hur många som utsatts för människohandel stort. I vårt projekt tillsammans med International Nepal Fellowship (INF) satsar vi på att utbilda självhjälpsgrupper, mödragrupper och skolelever för att de ska veta hur de kan skydda sig själva och sin omgivning. Här nära gränsen mot Indien behövs det också alternativ till försörjning, och en viktig del är att ge utsatta kvinnor möjlighet till att försörja sig själva och sin familj. Vi arbetar också för att engagera de lokala myndigheterna till att ta ett större ansvar. Projektet är en del av EFKs program mot människohandel i Asien.

Vad har vi uppnått i Nepal?

Under projektets första år har vi satsat mycket på att stärka de personer som befinner sig i riskzonen för människohandel, och på att bygga kontakter med lokal polis och myndigheter.

Totalt 18 personer har fått arbetsträning eller stöd till inkomstgenerande aktiviteter i projektet, vilket hjälper att lyfta hela deras familjer! Dessutom har 40 självhjälpsgrupper fått träning kring människohandel, 145 skolelever har fått ökad kunskap om människohandel och 35 församlingsmedlemmar har fått träning kring hur de kan motverka människohandel. Tre offer för människohandel har fått också fått stöd till att få sina rättigheter tillgodosedda av myndigheter.

Vad vill vi göra mer?

Under nästa år kommer vi att arbeta mer med de lokala myndigheterna och för att stärka deras kapacitet kring att stoppa människohandel. Vi vill också uppmuntra myndigheter till att satsa på att skapa jobb för ungdomar. Migration är vanligt, och många väljer att resa till Mellanöstern eller Indien för att tjäna pengar. Vi vill att fler ska få möjlighet till hållbar försörjning lokalt men också kunskap om hur de kan migrera på ett säkert sätt.

Vi vill fortsätta arbeta med de lokala församlingarna, och med andra aktörer för att skapa trygga samhällen i Nepal.

Mukti* fick hjälp att starta en egen verksamhet

När Mukti* var 15 år blev hon allvarligt skadad i en gruvolycka och hennes familj blev tvungna att ta ett lån på ca 1 miljon rupee för hennes omkostnader på sjukhuset. Mukti blev helt återställd, och för att hjälpa till att betala lånet planerade hon att följa med sin bror till Indien för att hitta något arbete. En av hennes grannar berättade om självhjälpsgruppen och uppmuntrade henne att gå med. I gruppen fick hon stöd och kände nytt hopp för sin framtid. Tack vare sitt engagemang blev hon vald av gruppmedlemmarna att få möjlighet till sömnadsträning. Nu har hon precis startat en egen verksamhet, och ser fram emot att betala tillbaka lånet och försörja sig själv.
*Hon heter egentligen något annat.

Insamlingsnummer 47030 · Ge för livet 67030

Insamlingsbehov


Insamlingsstatistik är inte tillgänglig just nu.
Detta på grund av systembyte för insamling och kommunikation.

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.