Glanshammars Frikyrkoförsamling

Postadress:

{
  "addresses": [
    {
      "addressCo": "",
      "addressMain": "",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "",
      "city": "Glanshammar",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Glanshammar",
      "type": "address_visit"
    },
    {
      "addressCo": "Ulla Sandberg",
      "addressMain": "Torphälla 424",
      "addressExtra": "",
      "postalCode": "70597",
      "city": "Glanshammar",
      "countryCode": "SE",
      "county": "Glanshammar",
      "type": "address_work"
    }
  ],
  "phones": [],
  "id": "13945",
  "name": "Glanshammars Frikyrkoförsamling",
  "identityNumber": "",
  "emails": [
    {
      "address": "ulla@torphalla.se",
      "type": "email_work"
    }
  ],
  "website": "",
  "_coordinates": {
    "city": "Glanshammar",
    "county": "Örebro",
    "country": "Sverige",
    "address1": "",
    "address2": "",
    "address3": "",
    "postalCode": "",
    "latitude": 59.317171,
    "longitude": 15.399935
  },
  "coordinates": {
    "city": "Glanshammar",
    "county": "Örebro",
    "country": "Sverige",
    "address1": "",
    "address2": "",
    "address3": "",
    "postalCode": "",
    "latitude": 59.317171,
    "longitude": 15.399935
  },
  "namn": "Glanshammars Frikyrkoförsamling",
  "ort": "Glanshammar",
  "postadr1": "",
  "postadr2": "",
  "postadr3": "",
  "besoksadr1": "",
  "besoksadr2": null,
  "telefon": "",
  "epost": "ulla@torphalla.se",
  "webb": "",
  "lan": "Örebro",
  "longitude": 15.399935,
  "latitude": 59.317171
}

Glanshammars Frikyrkoförsamling

Ingress