Behandling av personuppgifter (GDPR)

Evangeliska Frikyrkan vill hantera personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt där vi enbart använder uppgifterna på ett sätt som uppgiftslämnaren är införstådd med. Vi förhåller oss till GDPR som är EUs dataskyddsförordning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vilken trädde i kraft 25 maj 2018.

Trossamfundet Evangeliska Frikyrkan (EFK), med organisationsnummer 875002-7271, är en sammanslutning av självständiga kristna församlingar. I nedanstående text syftar EFK på det gemensamma arbete församlingarna bedriver. 

Gåvor och informationsutskick

EFKs gemensamma arbete i Sverige och utöver världen är beroende av gåvor. När du ger en gåva, antingen vid enstaka tillfällen eller regelbundet, anmäler dig för kyrkoavgift eller för informationsutskick, till exempel tidningen Direkt, registreras dina kontaktuppgifter. För att registret skall hålla sig uppdaterat kompletteras det i viss mån med uppgifter från andra register, bland annat med personnummer för att hålla adresserna uppdaterade. Genom korrekta kontaktuppgifter kan vi se till att du får information om vårt arbete och hur dina gåvor används. 

EFK behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna fullgöra ovanstående ändamål. 

När du ger en gåva direkt till EFK i samband med gudstjänst eller motsvarande hanteras den som en kollekt av EFK. Dina personuppgifter registreras då inte. 

När du anmäler dig för att ge kyrkoavgift till EFK meddelar EFK respektive församling endast antalet anslutna som ger sin del av gåvan vidare till församlingen samt totalt belopp som församlingen kommer att få utbetalt under året. Till Skatteverket lämnas personnummer på samtliga anslutna till kyrkoavgiften. 

Dina personuppgifter används i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen. Dina uppgifter sparas högst 30 månader efter att du gett din senaste gåva. Du har självklart rätt att få ett utdrag ur registret, få dina uppgifter rättade eller raderade. 

Församlingskontakt 

För att upprätthålla en god kontakt med samverkande församlingar inom EFK, bland annat via de regionala nätverken, tillfrågas församlingarna om att lämna kontaktuppgifter till EFK för verksamhetsansvariga, till exempel ordförande, föreståndare och pastorer. För att hålla förteckningen över kontaktpersoner uppdaterad kan EFK sända en lista med dessa till församlingen för kontroll och uppdatering.

Den som någon gång avskiljts eller installerats för pastorstjänst i en EFK-församling finns med i registret över EFK-pastorer. 

När en församling rapporterar att en verksamhetsansvarig, som finns registrerat i EFKs register, avslutat sitt uppdrag tas personuppgifterna bort inom 12 månader. 

Anmälningar till arrangemang 

När du anmäler dig till arrangemang lämnar du som deltagare själv dina uppgifter. Dessa sparas i upp till 12 månader, om inget annat anges, för att administrera och följa upp 

arrangemanget. Vid en kongress/representantsskapsmöte informerar EFK din församling om din anmälan samt om du är ombud eller inte. 

IP-adresser

EFKs hemsida finns hos en underleverantör. Då denna underleverantör också registrerar IP-adresser från de som surfar på hemsidan finns ett biträdesavtal med dem. IP-adresserna används enbart för besöksstatistik.

Kakor/Cookies

Vi använder oss av kakor för att förbättra funktionalitet och analysera webbtrafik. Läs mer här.

Stora brevutskick 

Vid större utskick anlitar EFK annat företag för packning och adressering. Dina adresser levereras då till detta företag för att möjliggöra utskicket. De får enligt avtal inte sprida dessa adresser vidare och skall radera adresserna efter varje utskick. 

Förutom vad som omnämnts här ovan förmedlar inte EFK dina personuppgifter till annan tredje part. 

Hoppas att detta har gett dig en bra information om varför dina kontaktuppgifter är viktiga och hur de används.

Om du har frågor kring hanteringen mejlar du EFK på dataskyddsombud@efk.se.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag är EFKs dataskyddsombud!

Kristina Eriksson
Verksamhetsutvecklare och dataskyddsombud
019- 16 76 20
070-291 06 65

Mejla mig!