Vad gör EFK och hur samarbetar vi?

Inom Evangeliska Frikyrkan finns det omkring 33 000 medlemmar i cirka 300 församlingar som tillsammans vill förmedla hela evangeliet till hela människan över hela världen.

Den lokala församlingen är EFKs utgångspunkt och viktigaste beståndsdel. De lokala församlingarna samverkar sedan på olika sätt – inom ”rörelsen” EFK och i organisationen EFK. EFK arbetar sedan 2015 med att verksamheten inom EFK tydligare ska initieras och ha sin utgångspunkt så nära medlemmarna som möjligt - med så stor delaktighet och ägarskap som möjligt.

EFK som rörelse

Evangeliska Frikyrkan har en organisation som är en juridisk person, men mycket av det som sker inom EFK sker utanför den organisationen. Det kallar vi ”rörelsen” eller ”familjen”. Rörelsen är större än organisationen men mycket av det som församlingarna tillsammans har beslutat om verkställs i just organisationen. Som nämnts ovan vill EFK att mer av verksamheten ska starta och ha sin utgångspunkt i ”rörelsen” snarare än i organisationen. Det handlar om att EFK mycket tydligare vill verka genom en nätverksstruktur som byggs kring så kallade hubbar, en sorts dynamiska center, som bygger på starkare relationer och att EFKs alla delar betjänar varandra i högre grad. EFK vill vara en dynamisk rörelse av missionella församlingar som relaterar i ett hubbnätverk, med stöd av EFKs organisation, för att förverkliga EFKs vision och uppdrag. Nätverksstrukturen är i sin linda men vissa hubbar är identifierade.

 

Organisationsskiss Rörelseskiss

EFK - en rörelse och organisation

Inom EFK finns flera verksamheter och engagemang som ryms inom rörelsen EFK. Vi har t.ex flera regioner i Sverige som har ett omfattande arbete och som framför allt är knutna till olika lägergårdar. I Småland och Blekinge finns Kristen Samverkan Småland Blekinge (KSSB) och KSSB-UNG Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., i Västra Götaland finns Evangeliska Frikyrkan Väst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., i Östergötland finns Evangeliska Frikyrkan Östgötamissionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., i mellansverige finns Kristen Samverkan Mellansverige (KSM) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., i Dalarna finns Kristen samverkan Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., församlingar inom det geografiska läget Umeå, Tärnaby, Östersund och Sundsvall samverkar i Region Mittnorland med Norrmjölegården som utgångspunkt och längst upp i Norrland samverkar Kristen samverkan Nord Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I rörelsen finns även folkhögskolor, högskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., second hand-verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., insamlingskanaler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., familjehemsvård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och annat stort engagemang som är mer organiskt till sin karaktär.

EFK som organisation

På församlingarnas uppdrag driver organisationen EFK verksamhet i Sverige och internationellt genom tre verksamhetsprogram: Internationella programmet, Sverigeprogrammet och Utbildningsprogrammet. Evangeliska Frikyrkans organisation ska verka för en dynamisk rörelse av missionella församlingar som utbreder Guds rike genom att grunda församlingar, träna ledare och tjäna i samhället.

EFKs organisation

Illistration av EFKs organisation.

Internationellt engagemang

Den internationella missionen som församlingarna tillsammans bedriver sker i ett 40-tal länder uppdelat på regionerna Asien, Afrika, Europa/ Mellanöstern och Latinamerika. Arbetet organiseras i det Internationella programmet. EFKs internationella arbete omfattar ungefär 100 insatser med ett åttiotal internationella partnerskap och är både historiskt och idag en betydande anledning för församlingars delaktighet i det gemensamma arbetet.

EFKs internationella arbete sker i nära samarbete och genom lokala partners och verksamheten sker utifrån fyra fokusområden: Barns rättigheter, Församlingsbyggande, Hållbar försörjning och arbete Mot människohandel. I Thailand, i Mellanöstern, i Sydafrika och Brasilien finns missionscenter som fungerar som nav och motor i de internationella regionerna och även administrerar regionernas arbete.

Under Världen finns möjlighet att läsa mer om vad EFK gör i sitt omfattande internationella arbete. 

Stöd till EFKs församlingar

Sverigeprogrammet är på olika sätt ett stöd för EFKs församlingar och arbetar med församlingsutveckling, församlingsgrundande, diakoni, mångkultur, ungdom och barn och familj. Sverigeprogrammet har de senaste åren också på ett särskilt sätt stöttat församlingars arbete med flyktingfrågor. Här kan du läsa mer om vilka resurser som finns för församlingar och även besöka den särskilda webbsidan Öppna kyrkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.som är gjord för flyktingsengagemanget.

Utbildning

Utbildningsprogrammet är ett ramverk för de skolor som EFK är huvudman för – Liljeholmens folkhögskola, Hyllie Park Folkhögskola, Örebro Folkhögskola och Akademi för ledarskap och teologi (ALT). Under kurser och utbildningar finns möjlighet att läsa mer om vilka skolor, kurser och utbildningar som ryms inom EFK.

Evangeliska Frikyrkans Sverigekontor

Evangeliska Frikyrkans Sverigekontor finns i Örebro och är knutpunkten för organisationens arbete. Som stödfunktioner till programmen finns Resursavdelningen, som till exempel arbetar med EFKs arrangemang, ekonomifrågor, hantering av gåvogivande samt kommunikations- och personalfrågor.

Det är vid Kongressen de stora besluten tas

EFKs kongress är det högsta beslutande organet i organisationen. Det kan gälla beslut om inriktning, förändringar i stadgar, val av missionsdirektor och styrelse. Kongressen hålls vartannat år. Då inbjuds församlingarna att skicka personer (ombud) som representerar den lokala församlingen och dess åsikter. Hur många ombud som en församling kan sända varierar beroende på storleken på församlingen. Missionsdirektorn väljs av kongressen och med en mandatperiod på fyra år med möjlighet till omval. Missionsdirektorn leder organisationen EFK enligt de riktlinjer som styrelsen satt upp.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen