Forumsamlingar samlade
många församlingar

Forsamling i Kristianstad den 2 maj 2017.

Evangeliska Frikyrkan har i slutet av april och i början av maj arrangerat forumsamlingar på åtta platser runt om i Sverige - från Gammelstad i norr till Kristianstad i Söder. Uppslutningen var god - 112 församlingar var representerade och 441 människor deltog.

Som tidigare har berättats om så har den senaste tiden varit utmanande för Evangeliska Frikyrkan. Styrelsen bjöd därför in församlingsrörelsen till forumsamlingar för att tillsammans söka Gud, samtala och lyssna till varandra. Forumsamlingarna ägde rum på åtta platser mellan den 24 april och 4 maj. 441 personer deltog och 112 församlingar var representerade, vilket kan jämföras med 2016 års kongress där 102 församlingar var representerade.

– Jag är otroligt tacksam över det stora engagemanget - att så många människor från olika församlingar kom och visade att de har EFKs bästa för ögonen, kommenterar Inger Lundin, vice ordförande i EFKs styrelse.

På alla platser var intresset stort och styrelsen fick berätta om den uppkomna situationen och svara på församlingarnas frågor. Samtalen handlade om det som har hänt, hur vi som rörelse på bästa sätt går vidare och samtidigt uttryckte många sin omsorg om de styrelseledamöter som lämnat och om Daniel Norburg.

– Frågorna och inläggen har präglats av stor respekt och omtanke om enskilda människor och om vårt gemensamma arbete, det har gjort mig glad, säger Inger.

Samtal om EFKs framtida ledarskap

Forumsamlingarna diskuterade även EFKs framtida ledarskap och hur det ska se ut. Röster hördes som föredrog ett delat ledarskap samtidigt som andra tyckte att en missionsdirektor passar bäst. Andra aspekter på ledarskapet som hördes var exempelvis ett ledarskap som prioriterar både det internationella arbetet och församlingsrörelsen i Sverige, som inspirerar församlingar, är ”en röst i det offentliga rummet” och ett ledarskap som har en förmåga att möta den yngre generationen. Flera församlingar nämnde också aspekter som en ”samlande och en enande röst”. Samtalen som helhet präglades av de beslut som togs i och med Omtaget och hur ett ledarskap på bästa sätt kan leda EFK i just den riktningen. På varje ort fördes anteckningar och styrelsen kommer att sammanställa samlingarnas innehåll och framföra dem på EFKs kongress den 24-25 maj.

Under flera av Forumsamlingarna togs också initiativ till bön inför årets extra kongress. I Göteborg har exempelvis församlingen New Life bjudit in kringliggande församlingar till en bönedag den 18 maj.