Oroande utveckling i biståndspolitiken - så kan du vara med och påverka!

Just nu pågår mycket samtal om förändringar i biståndspolitiken. Bland annat har EFK tillsammans med många andra organisationer tagit emot beskedet att SIDA säger upp alla sina avtal från årsskiftet.
- Det här är djupt olyckligt, uttrycker EFKs missionsdirektorer Linalie Newman och Ingemar Forss och uppmuntrar oss alla att vara med och påverka på två sätt: att ta kontakt med politiker och att be.

Så här kan du vara med!

Skicka mejl till politiker

Här nedan finns ett färdigskrivet förslag på mejl som tar upp det som Linalie och Ingemar säger i videon: vikten av de långsiktiga relationerna och att arbeta från gräsrotsnivå och tillsammans med partner nå de allra fattigaste i världen. Skriv gärna under mejlet och skicka till politiker, lokalt eller på riksdagsnivå, för att uppmärksamma att vi och många andra organisationer under lång tid har stått i ett gott arbete tillsammans med partner runt om i världen - och att vi vill fortsätta att göra det.

Förslag på mejl att skriva under och skicka

Hej,

Jag är djupt oroad över den nuvarande riktningen inom biståndspolitiken, där behov och långsiktighet ersätts med ”Sveriges intressen”. Solidaritet med utsatta människor tycks nu bytas mot nationella intressen. Hur kan ni motivera detta?

  • 700 miljoner människor lever i extrem fattigdom världen över
  • Var femte barn har ingen möjlighet att gå i skolan
  • 45 miljoner människor utnyttjas i människohandel
  • Dubbelt så många lever i diktaturer jämfört med liberala demokratier
  • 110 miljoner människor är på flykt undan krig, auktoritära regimer, fattigdom och klimatförändringar

Om alla länder sätter sina egna intressen främst, i stället för behov och mänskliga rättigheter, vem ska nå dem som, till synes, inte har något att erbjuda i gengäld?

Prioriteringar inom utvecklingsarbete får inte baseras på vad Sverige kan gynnas av. Det måste vara behovsorienterat. Hållbara förändringar bygger alltid på långsiktighet, delaktighet och framför allt relationer där människor själva definierar sina behov och vi tillsammans hittar lösningar.

Som en del av Evangeliska Frikyrkan, som har bedrivit framgångsrikt utvecklingsarbete globalt i över 120 år, vill jag understryka vikten av långsiktiga relationer för hållbar förändring. Evangeliska Frikyrkan är inte en organisation som är beroende av biståndspengar, men har varit ansvarsfulla och mycket goda förvaltare av dem under lång tid. Vi har sett konkreta förändringar i samhällen i några av världens fattigaste länder, som Centralafrikanska republiken och Kambodja, tack vare hur Evangeliska Frikyrkan förvaltat dessa medel.

Det finns en risk att sådana positiva insatser går förlorade, då länder som Centralafrikanska republiken och Kambodja inte anses vara av intresse för Sverige. Dessa länder blir därmed sårbara för auktoritära regimers inflytande om Sverige drar sig tillbaka. Detta kan få allvarliga konsekvenser för fred, fattigdom, demokrati, klimatförändringar och därmed även för svenska intressen.

Med vänliga hälsningar,

[Ditt namn]

Be för biståndspolitiken och beslutsfattare

- Vi vet att Guds hjärta är för den här världen, Han har gett sin son för att alla ska bli räddade, säger Ingemar i videon.

Var med i bön för:

  • beslutsfattare, om kloka beslut i det här läget.
  • det arbete vi står i och för våra partner. Vi ber om uthållighet och att de ska få fortsätta sitt arbete.
  • oss som rörelse, att vi ska vara salt och ljus och att vi ska se att vi har ett uppdrag i den här tiden.