Kyrkor vill möta klimatförändringarna

"Vi tackar Gud för att han öppnat våra ögon att se vår roll i klimatförändringarna. För det här är ett allvarligt problem", säger Joshua Samuel, som är engagerad i kyrkornas arbete för hållbar försörjning i Tanzania.

Många länder i Afrika har de senaste åren drabbats svårt av missväxt och klimatförändringar. Det tillsammans med redan utbredd fattigdom påverkar många människors möjlighet att odla och säkra sin matförsörjning. Det här vill EFKs partnerkyrkor i regionen möta. Därför inledde vi förra året ett nytt arbete med målet att hitta verktyg till att hantera de katastrofer som ett förändrat klimat innebär – och allt utgår från ett bibliskt perspektiv på förvaltarskap.

Text: Mattias Davén och Kristina Sandin. Foto: Mattias Davén. Den här texten publicerades även i EFKs tidning Direkt i december 2023. Öppnas i nytt fönster.

– Klimatet är ju ett stort samtalsämne i Sverige, men här är klimatförändringarna betydligt mer konkreta och påverkar människors vardag redan nu, säger Johan Newman, EFKs missionär i Tanzania.

– Här i Tanzania ser vi att många människor påverkas av klimatförändringarna och de negativa konsekvenser som de för med sig. De flesta här lever nära naturen och är helt beroende av jordbruk för att försörja sig och sin familj.

Johan arbetar nu tätt med partnerkyrkorna i region Afrika, där kyrkorna tillsammans vill hjälpa människor att få en hållbar försörjning och leva ett hållbart liv. Projektet kallas "Action for resilience - African churches responding to climate change", på svenska ungefär “Agera för motståndskraft – Afrikanska kyrkor gensvarar på klimatförändringarna”

– Tillsammans med våra partnerkyrkor har vi tittat på vad Bibeln säger om förvaltarskap av skapelsen. Vilket är vårt ansvar som kristna för att ta hand om skapelsen? Och vilket budskap borde vi skicka till världen runtomkring? Om inte vi går före, vi som fått i uppdrag från Gud att förvalta skapelsen – vilka ska då gå först?

Bland annat har vi arrangerat workshops med flera av partnerkyrkorna för att djupare bearbeta vad Bibeln säger och vad den lokala församlingens ansvar är när det handlar om klimat och biologisk mångfald.

– Det har varit väldigt goda samtal. Många av våra partnerkyrkor lever ju väldigt nära naturen och årstiderna. Kanske är det därför ännu mer konkret för dem vad det innebär att förvalta och bruka jorden som det står i Första Mosebok, säger Johan.

Partnerkyrkornas bearbetning kommer bland annat att resultera i ett antal fördjupande artiklar som ska tillgängliggöras även för församlingar i Sverige.

"Tackar Gud att han öppnat våra ögon"

Arbetet inleddes förra hösten och flera lokala projektledare, så kallade facilitatorer, har tränats i att arbeta med lokala projekt i de sex länder där vi i EFK arbetar: Eswatini, Centralafrikanska republiken (CAR), Zambia, Mocambique, Sydafrika och Tanzania. Johan berättar fram att de lokala facilitatorerna jobbar hårt för att föra projektet framåt.

– Utan dem hade det inte blivit mycket gjort! Just nu förbereder vi för att genomföra lokala träningar där de går ut i samhället och tränar andra, och diskuterar hur man bygger motståndskraft mot klimatförändringar och andra störningar.

I Kiwangwa, Tanzania, är Joshua Samuel och Yasmine Lauwo lokala facilitatorer.

– Vi tackar Gud för att han öppnat våra ögon att se vår roll i klimatförändringarna. För det här är ett allvarligt problem, säger Joshua.

Många som lever på landsbygden har små marginaler och lever på ett enkelt jordbruk. Normalt sett ger jordbruket två skördar per år, men eftersom regnperioderna blivit mer oberäkneliga händer det allt oftare att bönderna bara får en skörd. Det får oerhört stora konsekvenser för familjer och hela samhällen.

– I det här projektet vill vi träna människor, bygga deras kapacitet och även skapa möjligheter för olika slags inkomst och försörjning när jordbruket inte räcker, fortsätter han.

– Många saknar kunskap om hur man kan minska riskerna och drabbas svårt av brist på regn eller översvämningar, menar Yasmine. Vi vill göra människor medvetna om varför problemen uppstår och hur de kan möta dem. Det kan handla om att välja att odla andra grödor och att nå ut till myndigheter som kan hjälpa.

Yasmine Lauwo och Joshua Samuel är lokala projektledare i Kiwanga, Tanzania.

Utrustar unga

Arbetet i regionen vill steg för steg bygga uthållig kapacitet så att människor kan ha försörjning trots utmaningar med klimatet. Johan berättar att många initiativ har kommit igång det senaste året:

– I Zambia har man skapat en demonstrationsodling som används för att träna lokala lantbrukare i hållbara jordbruksmetoder. I Kiwangwa i Tanzania arbetar man med spargrupper, enklare yrkesutbildning och entreprenörsträning för kvinnor. Även i Kibondo i västra Tanzania arbetar man med spargrupper och man planerar att plantera 230 000 träd i år. I Kibondo håller man också på att utrusta en grupp ungdomar med kunskap och verktyg för hur man kan arbeta med påverkansarbete på internet. I CAR ligger man i startgroparna för att börja plantera träd och förbättra tillgången till rent vatten i ett par lokala samhällen. I Eswatini vill man jobba med spargrupper och mikrofinans.

Vad drömmer du om att projektet ska leda till?

– Vi hoppas att människor ska se skapelsen med nya ögon, som något som tillhör Gud och som vi har anförtrotts att förvalta. Vi hoppas också att människor i regionen ska få verktyg att bli mindre sårbara genom att bygga upp kapital inom flera olika områden och förstå hur till exempel naturkapital kan omsättas till utbildning och andligt kapital, säger Johan.

Johan Newman, EFKs missionär i Tanzania, hoppas att projektet ska hjälpa oss att se skapelsen med nya ögon.