Lovsång Liljeholmens folkhögskola

Foto: Zandra Erikshed.

Verksamhetsåret 2021

Evangeliska Frikyrkans (EFK) gemensamma vision är: "Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan över hela världen". EFK är en församlings- och missionsrörelse som vid årsskiftet bestod av 285 församlingar med sammanlagt 32 402 medlemmar.

"Pandemin har varit begränsande men trots detta har en omfattande verksamhet kunnat genomföras."

Det år som ligger bakom präglades på många sätt av den pandemi som startade våren 2020. Detta har drabbat många delar av världen, särskilt de som tidigare varit de mest utsatta. Pandemin har varit begränsande men trots detta har en omfattande verksamhet kunnat genomföras.

Några exempel saker som skett under 2021:

Utsändning av nya missionärer

Vi kunde under året sända ut flera nya missionärsfamiljer i Asien, Afrika och Europa. Att sända ut nya missionärer mitt i en pandemi utmanade på flera olika sätt men responsen har ändå varit stor i bön, engagemang och givande.

Mötesplatser på nya sätt

Våra nationella mötesplatser har kraftigt påverkats av pandemin. Alla har fått stöpas om och det har gjorts på olika sätt. Bland annat kunde inte Torpkonferensen genomföras utan det blev istället en turné i 10 regioner där gudstjänster kombinerades med insamlingsinsatser.

Samverkan med Finlands Svenska Baptistsamfund

Under året fördjupades dialogen med Finlands Svenska Baptistsamfund (FSB). Vid medarbetarkonferensen undertecknades en avsiktsförklaring för att fortsätta söka samarbetsområden.

Process kring samkönade relationer

Vid kongressen 2020 togs ett beslut att starta en gemensam process i samfundet kring samkönade relationer. Styrelsen tillsatte en arbetsgrupp och under 2021 har arbetet genomförts på flera olika sätt. En delrapport av arbetet kommer att presenteras i kongressen.

I en värld som de senaste åren präglats av kriser kallar Jesus oss att frimodigt kliva fram och gå med helande och hopp. Den kallelsen och utmaningen vill vi respondera på som hel rörelse.

Richard Hultmar
Ordförande EFKs styreslse

Ingemar Forss
Missionsdirektor

Linalie Newman
Missionsdirektor

Foto: Michael Korsgren & Kristina Sandin.

2021 i siffror

Medlemmar

32 402

Döpta

397

Medlemsutveckling inom EFK år 2001-2021

Antal döpta inom EFK
år 2001-2021

Var kom pengarna ifrån 2018-2021?

 • Gåvor från privatpersoner
 • Församlingar
 • Övriga organisationer

Var kom pengarna från 2021?

 • 32 % Gåvor från privatpersoner
 • 61 % Församlingar
 • 7 % Övriga organisationer

Var kom pengarna från 2020?

 • 37 % Gåvor från privatpersoner
 • 59 % Församlingar
 • 5 % Övriga organisationer

Nyckeltal 2017-2021

Skriv tabellbeskrivning här


2021

2020

2019

2018

2017

Resultat (tkr)


Insamlade medel

51 446

45 981

52 020

49 030

51 599

Verksamhetsresultat

5 356

2 557

4 931

3 238

-110

Årets resultat efter förändring av
ändamålsbestämda medel

950

683

2 386

304

767

Ekonomisk ställning


Fritt eget kapital (tkr)

13 241

12 291

11 608

9 222

8 918

Soliditet, %

69

66

63

56

52

Kassalikviditet, %

168

114

79

58

41

För definitioner av nyckeltal, se Rodivsnings och värderingsprinciper.
Samfundets resultat och ställning i övrigt framgår av resultat- och balansräkning i årsredovisningen.

Användning av gåvor i internationella regioner 2021

 • 30 % Europa, Mellanöstern och Nordafrika
 • 23 % Afrika
 • 31 % Asien
 • 16 % Latinamerika och Iberiska halvön

13 %

Andel av EFKs totala intäkter som används för administration- och insamlingskostnader. (2020 = 14 %)

(Får ej överstiga 25 % enligt Svensk Insamlingskontroll)

Sverige

Medarbetarkonferensen i Lugnetkyrkan, Falun. Foto: Stina Vingren.

Stöd och utveckling för att bli en rörelse av missionella församlingar

Sverigeprogrammet arbetar med att ge stöd och träning för att grunda församlingar, träna ledare och stärka församlingarnas förmåga att tjäna i samhället. Programmet ger stöd till medarbetare samt rådgivning och service till församlingar i olika frågor.

Ge stöd på olika sätt

2021 kom att präglas i hög utsträckning av coronapandemin och hopp blandades med tvivel då restriktioner ändrades många gånger och inte sällan med kort varsel. Många församlingar gjorde vad de kunde för att fira gudstjänst, möta människor och göra evangeliet om Jesus känt, men fick kämpa i motvind. I mötet med många pastorer och medarbetare var det tydligt att året slet hårt på många och att nätverk och kollegialt stöd blev särskilt viktiga.

I Sverigeprogrammet kom en hel del av vår verksamhet att handla just om att ge stöd på olika sätt och verka för att vi i rörelsen skulle stå bredvid och intill varandra i en utmanande tid. Vi skapade rum för att reflektera tillsammans över vad vi gjorde under pandemin och vad den gjorde med oss. Vi i EFK LEDA-nätverken för pastorer och medarbetare var viktiga även då man inte kunde mötas fysiskt då det erbjöd ett rum att få sucka och glädja sig tillsammans och bära varandra i bön. För ungdomsledare och ungdomspastorer jobbade vi för att skapa en bättre struktur för stöd och utveckling.

Året 2021 innebar också en hel del förberedelser för satsningar som skulle sjösättas under 2022. Det handlade om ett omtag när det gäller Sverigeprogrammets kommunikation och en satsning på missionell diakoni och utsatta områden som känns angelägen. Vidare förberedde vi för en process vi kallar ”Måla drömmen ung” som syftar till att lyfta ung-frågor inom EFK och att vi tillsammans ska få måla drömmen av hur en Jesusrörelse bland unga ska se ut.

Markus Sand
Programledare Sverigeprogrammet Växa

Årets tre viktigaste händelser

Vi möttes till medarbetarkonferens

I november kunde vi äntligen mötas fysiskt till medarbetarkonferens. 210 medarbetare samlades i Lugnetkyrkan i Falun till en uppskattad konferens.

Ny introduktion och avslut för pastorer

Introduktionsdagar för nya pastorer i EFK genomfördes. Samtidigt som de som avslutat sin pastorstjänst fick ett uppföljningssamtal.

Ung pionjär i fyra regioner

En ny omgång av Ung pionjär startade i fyra regioner. Träningen riktar sig till 16–25-åringar som har en längtan att bli mer pionjära.

Nyckeltal som sammanfattar året

19

nätverksledare i de regionala nätverken Vi i EFK LEDA

530

deltagare på lovsångsfestivalen Ära21

68

nya filmer för M4 träningen har producerats

Tacka för…

 • alla barnledare som kämpat hårt med omställning under året.
 • referensgruppen som stöder alla som jobbar med unga i rörelsen.
 • de medarbetare som finns i Sverigeprogrammet.

Torpturné 2021

Torpturné 2021

Torpturnén i Västerås. Foto: Albin Åkerström

Tema: Tro och Tålamod, Heb 6:12

Torpturnén väckte engagemang för mission och Jesus från Skåne till upp till Norrland!

Turnén var i alla 10 regioner

106 församlingar var med och runt 650 000 kr samlades in till mission.

Stort engagemang

100 000 steg gicks, cyklar spelade bingo, gudstjänster firades, torp-podd sändes och Gud ärades!

Ära21 – en festival på tre platser

Tre platser

Ära21 genomfördes live i Stockholm, Linköping och Huskvarna.

Jesaja 61

Utgångspunkt i Jesaja 61 där en bön för festivalen var att få ”klä den modlöse i lovsångsdräkt”.

Jubelår

Sången ”Jubelår” skrevs speciellt för Ära21 och finns att hitta på Spotify.

EFK UNGs Bidragsspår

EFK UNGs Bidragsspår ger stöd till barn och unga

Bidrag för barn och unga

Under 2021 gavs drygt 1,3 miljoner kronor i bidrag till våra 36 föreningar, Torpturnén och Ära21.

Ledarträning

Vi var med och anordnade ledarlägret UNG Ledare 365 på tre olika platser.

Föreningar i församlingar

Finns till för de församlingar som valt att organisera barn- och ungdomsverksamheten i föreningsform för att få statsbidrag.

Utbildning

Foto: Julia Martinsson.

Parera pandemin – en gemensam uppgift

Inom Evangeliska Frikyrkan bedrivs en omfattande utbildningsverksamhet genom våra tre skolor och genom de utbildningar som genomförs av organisationen.

EFK är en av huvudmännen i Liljeholmens folkhögskola, Hyllie Parks folkhögskola och Örebro folkhögskola. Folkhögskolorna bedriver dels allmänna kurser och profilerade utbildningar där bland annat bibelskolor och lärjungainriktade kurser inkluderas. Utöver detta erbjuder även skolorna språkkurser och uppdragsutbildningar i samarbete med lokala myndigheter.

Den teologisk högskola som vi äger tillsammans med Pingst och Alliansmissionen fortsätter utvecklas. Skolan håller en hög kvalitet och är strategiskt viktig för formandet av framtidens pastorer och ledare i rörelsen.

I EFK bedrivs även en omfattande utbildningsverksamhet som inte sker genom några av våra skolor. Det handlar till exempel om utbildningar för församlingsledare, ledarkonferenser, pionjärträning och missionskurser. Till viss del sker dessa utbildningar i samarbete med studieförbundet Bilda.

Ett ledarforum har formerats för Utbildningsprogrammet. Där finns rektorerna för våra skolor samt en missionsdirektor, representant från EFKs Sverigeprogram och missionsideolog från Internationella programmet.
Gemensamt för all utbildningsverksamhet under 2021 är att ett stort arbete har gjorts för att parera pandemin och en stor del av kurserna har getts på distans.

Ingemar Forss
Missionsdirektor för Evangeliska Frikyrkan
& ledare för Utbildningsprogrammet

ALT Marcus Fritsch Gemensamma dagar

Gemensamma dagar för ALT:s programstudenter. Foto: Marcus Fritsch.

Akademi för ledarskap och teologi (ALT)

Utbildar pastorer, ledare och teologer för Guds rike

Årets tre viktigaste händelser

Äntligen gemensamma dagar igen!

I november träffades ALT:s programstudenter och personal på Campus Örebro för tre dagar av undervisning, tillbedjan och gemenskap. Två år sedan sist.

Utökade anslag till sommarkurser

Än en gång fick ALT extra medel för att kunna genomföra sommarkurser. Tre kurser erbjöds – varav en på engelska för chans till breddad rekrytering.

DIOS återstartat

Efter en omarbetning kunde DIOS-terminen återigen ges under höstterminen. En viktig resurs för att visa kyrkans och teologins plats i civilsamhället.

Nyckeltal som sammanfattar året

205

studenter som gått pastors- och ledarprogrammet under året

118

utbildningsförsamlingar som samverkar med ALT

47

personal ingår i ALT:s kollegium

Tacka för…

 • att vi utifrån lättade pandemirestriktioner från hösten kunde bedriva undervisning på plats igen.
 • nya medarbetare som kommer in och stärker ALT ytterligare.
 • alla studenter som avslutat sina studier och går in i nya uppdrag.

Foto: Zandra Erikshed.

Liljeholmens folkhögskola

Nya lokaler i Linköping

Filialen i Linköping har flyttat in till centrum. Positiva signaler från deltagarna!

Vårdkurs

Vårdassistentutbildning för personer med svenska som andraspråk. För att närma sig arbetsmarknaden.

Ungdomsfestival Noomi, 6-8 maj 2022

Beslut om en ny kristen festival med konserter, gudstjänster, kulturscen. Möta Gud och nya människor.

Utepedagogik. Foto: Arne Mörnerud.

Hyllie Park Folkhögskola

Anpassad verksamhet

Skolans verksamhet har under året präglats av distansstudier, halverade grupper och utglesade klassrum.

Utepedagogik

Sfi arbetade med utepedagogik i samarbete med Hyllie Park Trädgård.

Bibelskola på farsi

Sveriges första bibelskola på farsi växte fram och den digitala kompetensen hos både personal och deltagare ökade.

Götabro lastpallar folk 2022

Foto: Josefin Winzell.

Örebro folkhögskola och Götabro bibelskolor

Vi vill förändra världen

Tillsammans skapat vi värde för nutid och framtid, hos oss kan man ”landa och lyfta”!

Götabro - en plats att längta till

På Götabro kursgård finns möjlighet att gå på uppskattade bibelskolor, kurser och konferenser.

Utökad verksamhet i Vivalla

I Vivalla ges Allmän kurs, Fritidsledarutbildning, Svenska från dag 1 och Studiemotiverande kurs.

Internationellt

EFK i världen

Vår gemensamma internationella mission berivs i ett 30-tal länder i regionerna Afrika, Asien, Europa/Mellanöstern/Nordafrika och Latinamerika/Iberiska halvön.

En viktig del i EFKs ambition är att fortsätta sända männsikor

Internationella programmets verksamhet 2021 har präglats av covid-19 och de restriktioner det inneburit. Efterhand har det under året blivit möjligt att möta samarbetspartners då reserestriktioner tagits bort.

Effekterna av de restriktioner som införts under den här perioden har sett väldigt olika ut. Tydligt är att de mest utsatta har blivit än mer utsatta, att många människor har förlorat sin försörjning och många barn inte kunnat gå i skolan. Pandemin kommer därför att prägla världen under lång tid framöver och tillsammans med våra samarbetspartners över världen. Evangeliska Frikyrkans fokusområden, församlingsbyggande, mot människohandel, barns rättigheter och hållbar försörjning blir viktiga utgångspunkter för att möta de behov som pandemin har förstärkt.

Under året har vi arbetat med fokusområdena teologiskt för att lägga en grund för vårt fortsatta arbete. Arbetsgruppens arbete finns tillgängligt här Öppnas i nytt fönster.. Vårt hopp är att det ska hjälpa både församlingar och arbetet i våra regioner. En viktig händelse är att vi under året har skickat ut tio nya missionärer. Det har varit en viktig del i Evangeliska Frikyrkans ambition att fortsätta sända människor som blir bärare av relationer med våra samarbetspartners och på ett tydligt sätt bär vårt gemensamma arbete. Sändande av människor är en fortsatt viktig fråga för oss och vår längtan är att vi tillsammans ska kunna sända fler som tillsammans med våra samarbetspartners kan beröra människors liv och skapa den förändring som Gud har påbörjat genom Jesus Kristus.

Daniel Råsberg
Missionsideolog

Nyckeltal som sammanfattar året

129

projekt fördelade på fyra fokusområden

30

länder där EFK är verksamt

80

samarbetspartners

EFK i Latinamerika och Iberiska halvön

De som arbetar i antikorruptionsprojektet i Brasilien.

De som arbetar i antikorruptionsprojektet i Brasilien. Foto: Anna-Maria Jonsson.

"Antikorruptionsprojekt startar"

Framflyttad och med digital rekrytering.

"Ny församlingsplantering"

 I Valencia har en ny församlingsplantering startat i Alfafar.

"Läxstöd för 400 barn"

I Paraguay har barn fått läxstöd när skolan varit nedstängd.

Insamlingsbehov

5 323 tkr

(5 459 tkr under 2020)

Insamlade gåvor

5 231 tkr

(6 204 tkr under 2020)

Antal anställda

5

(6 - år 2020)

 • 3 anställda Kvinnor
 • 2 anställda Män

Samarbetspartners

Brasilien: Convencão das Igrejas Batistas Independentes (CIBI), Federacão das Entidades e Projetos Assistenciais da CIBI (FEPAS)


Paraguay: Centro Cristiano Asistencial Betel (CCAB), Convención de las Iglesias Bautistas Betel (CIBB)


Peru: Misión desde América del Sur (MASUR)

Portugal: Convencão das Igrejas Batistas Independente em Portugal


Tacka för...

 • att vi trots pandemin och dess restriktioner kunnat starta antikorruptionsprojektet med så många bra och kompetenta människor involverade.

EFK i Asien

Än en gång drabbas Afghanistan oerhört hårt efter talibanernas övertagande.

Än en gång drabbas Afghanistan oerhört hårt efter talibanernas övertagande.

"Människor är på flykt"

Händelseutvecklingen i Afghanistan.

"Nytt nätverk i Mongoliet"

..sända missionärer och pionjärarbetare till onådda folk och platser.

"Kyrkan växer i stängt land"

I ett stängt land i Sydostasien växer kyrkan även under pandemin.

Insamlingsbehov

10 416 tkr

(10 624 tkr under 2020)

Insamlade gåvor

10 841 tkr

(10 483 tkr under 2020)

Antal anställda

14

(15 - år 2020)

 • 7 anställda Kvinnor
 • 7 anställda Män

Samarbetspartners

*Av säkerhetsskäl skrivs namnet inte ut.

Bangladesh: Faith Bible Church, World Concern Bangladesh (WCB)

Indien: A*, IMPACT

Japan: Japan Evangelical Church of Christ (JECC), Japan Evangelical Churches (JEC)

Kambodja: International Cooperation for Cambodia (ICC)

Centralasien: Nätverk i Centralasien*, Nya Generationen*, God calls *, I*AM* 

Sydostasien: H*, K* 

Mongoliet: Family Agricultural Resources Mongolia (FARM) , Jesus Assembly/Streams of Living Desert Erdenet, Joint Christian Services International (JCS), Mongolia Mission Centre (MMC)

Nepal: International Nepal Fellowship (INF), United Mission to Nepal (UMN)

Thailand: New Life Centre Foundation, Covenant Foundation, Ungdomscenter*, Scandinavian Pentecostal Mission (SPM), Thai-Lahu Foundation (TLF), Urban Light (UL) 

Tacka för...

 • Hamid, Sa, Lak och alla andra som på olika sätt fått möta Jesu kärlek i ord och handling genom EFKs arbete.

EFK i Afrika

fortbildningsseminarium för teologilärare Tanzania

Fortbildningsseminarium för teologilärare, Tanzania.

"Den unga generationen"

EFKs partnerkyrkor jobbar på med att skapa trygga platser för just barn.

"Ledare tränas"

I Tanzania genomfördes ytterligare ett fortbildningsseminarium för teologilärare.

"Klimatförändringar och resiliens"

Under året blev förstudien om klimatförändringar och resiliens klar.

Insamlingsbehov

7 786 tkr

(7 230 tkr under 2020)

Insamlade gåvor

8 319 tkr

(6 930 tkr under 2020)

Antal anställda

7

(6 - år 2020)

 • 4 anställda Kvinnor
 • 3 anställda Män

Samarbetspartners

Centralafrikanska republiken (CAR): Actions pour le Dévelopment Intégral des Humains (ADIH) , Eglise Evangelique Baptiste (EEB), Faculté de Théologie Ecangélique de Bangui (FATEB) 

Eswatini (fd Swaziland) : Holiness Union Church (HUC)

Mocambique: Igreja Uniao Baptista de Mozambique (IUBM), Centro Infantil Crianca Amada (CICA), Associacao Maos Que Falam (AMQF)

Sydafrika: Give a Child a Family (GCF), Holiness Union Church (HUC)

Tanzania: Free Pentecostal Church of Tanzania (FPCT)

Zambia: Mpongwe Baptist Association (MBA)

Tacka för...

 • att vi kunde sända två nya missionärsfamiljer under 2021.
 • att många av EFKs partnerkyrkor fortsatt att jobba för att skapa trygga platser för barn.
 • möjligheten för unga människor att sändas ut via Stepout till våra partners i Afrika.
 • att HUC Eswatini tillsammans med EFKs missionärer Sandra och Andreas Palm har planterat HUCs första stadsförsamling.

EFK i Europa, Mellanöstern och Nordafrika

Foto: MERATH

"10 år av krig i Syrien"

2021 var det tio år sedan som kriget i Syrien startade.

"Stärka rättigheterna för barn i utanförskap"

Genom ett antal lokala organisationer i fem olika länder, bland annat Egypten och Sudan.

"Nya medarbetare"

I augusti hade vi glädjen att välkomna Lara och Johannes Roswall.

Insamlingsbehov

9 959 tkr

(9 897 tkr under 2020)

Insamlade gåvor

9 768 tkr

(8 270 tkr under 2020)

Antal anställda

12

(12 - år 2020)

 • 7 anställda Kvinnor
 • 5 anställda Män

Samarbetspartners

*Av säkerhetsskäl skrivs namnet inte ut.

Egypten: Think & Do, *,*

Frankrike: Fédération des Églises Évangéliques Baptistes de France (FEEBF)

Grekland: Threads of Hope, Glyfada Christian Center (GCC)

Jordanien: *

Libanon: paraplyorganisationen Lebanese Society for Education and Social Development (LSESD) där vi stödjer Arab Baptist Theological Seminary (ABTS), MERATH Relief and Community Development, Smart Kids with Individual Learning Differences (SKILD)

Nordafrika: Partner i två länder, *,*

Serbien: First Baptist Church of Belgrade, Bread of Life

Sudan: Emergency Relief Rehabilitation and Develop­ment Agency (ERRADA)

Regionala projekt: SAT-7, Middle East Concern (MEC), Set My People Free (SMPF), *

Tacka för...

 • våra syskon i Mellanöstern och Nordafrika som utmanar och lär oss vad det är att leva i efterföljelse trots utsatthet, svårigheter och förföljelse. De ger oss hopp.

Insamling

Gåvor till det gemensamma arbetet 2021

I kölvattnet av pandemin så har givandet varit ännu viktigare. År 2021 offrades 51,4 miljoner kronor till det gemensamma arbetet av församlingar, privatpersoner och organisationer, varav testamenten närmare 618 000 kr. Insamlingen, förutom testamenten, har därmed ökat något jämfört med 2020 men nådde inte helt upp till de uppsatta målen för 2021.

De fria gåvorna uppgick till 11,52 miljoner kronor, mot 2020s 12,5 miljoner.

De ändamålsbestämda medlen, där missionärsunderhåll och projektgåvor ingår, uppgick till 39,9 miljoner, en ökning från 33,9 miljoner 2020. Missionärsunderhåll har ökat från 16,6 miljoner 2020 till 16,9 miljoner 2021. Årliga församlingsåtaganden fortsätter att vara den största gåvoposten till det gemensamma arbetet.

Staffan Jenemark
tf. kommunikations- och insamlingschef

Fyra särskilda satsningar för året

646 000 kr

Insamlingskampanjen ”Ge inte upp, ge hopp!” under våren

Under våren genomfördes en insamlingskampanj under namnet ”Ge inte upp, ge hopp!”. En mängd olika aktiviteter genomfördes i många församlingar. Insamlingsresultatet uppgick till 646 000 kronor.

40 st

Egna insamlingar gjordes av privatpersoner och församlingar

Sedan EFK bytte system för insamling 2021 har privatpersoner genomfört 40 egna insamlingar under 2021 till något av EFKs olika projekt. Det nya systemet möjliggör egna insamlingar till de gemensamma EFK-ändamålen.

3 291 000 kr

Barnhjälpen

Under ett år där många barn fortfarande haft svårt med skolgång har Barnhjälpen varit extremt viktigt. Insamlingen via Barnhjälpen ökade med 8 % under 2021 och resultatet blev 3 291 000 kr.

7 337 000 kr

Ge för livet

Under 2021 har Ge för livet-insamlingen ökat med 25 % jämfört med året före. Resultatet blev 7 337 000 kronor.

Ge för livet - Second hand

Ny verksamhetschef

I somras trädde Caroline Joumé in som ny verksamhetschef som bl.a. lett arbetet med att formulera organisationens värderingar och syfte.

Ökad försäljning - trots pandemi

Vi har fortsatt att öka försäljningen i samtliga av våra butiker trots att pandemin har satt en del käppar i hjulen.

En viktig mötesplats

Våra butiker är viktiga mötesplatser för både kunder, volontärer, anställda och människor i olika arbetsinsatser.

Testamentsgåva

En gåva med evighetsvärde.

Genom att testamentera till förmån för Evangeliska Frikyrkan är du med och förverkligar visionen om att se ”växande församlingar förmedlar hela evangeliet till människan över hela världen”.

Det är en gåva som har ett verkligt evighetsvärde!
Varje år får Evangeliska Frikyrkan ta emot ett flertal testamentsgåvor. Beloppen kan variera från år till år.

Testamenten till EFK har genom åren haft en stor betydelse för missionsarbetet både i Sverige och i övriga världen. Genom testamenten kan EFK ta emot likvida gåvor, kapitalförsäkringar, värdepapper, fastigheter, bostadsrätter och lös egendom. EFK är som samfund befriade från kapitalvinstskatt för aktier, fonder, fastigheter och bostadsrätter. Det innebär att hela testamentsgåvan går till EFKs arbete.

Den som funderar på att testamentera rekommenderar vi att ta kontakt med en bank eller en begravningsbyrå så testamentet blir upprättat på ett rätt sätt.

Det går också bra att kontakta Hans Lindstrand på EFKs Sverigekontor om det finns ytterligare frågor. Telefon 070-5243875.

Testamenten 2021

Under 2021 har 618 000 kronor i testamenterade gåvor tillfallit Evangeliska Frikyrkan. Vi minns med stor tacksamhet dessa vänners missionsiver, som tog sig uttryck i bön och offer. Vi ber att Herren kallar nya människor som kan bära visionen vidare.

Birgit Stadsberg, Linköping
Margareta Sundin, Lindesberg
Margit Nilsson, Kristianstad

Hemgångna medarbetare

De vänner vi här hedrar genom ett särskilt omnämnande har levt ett liv i tjänst för Gud. De har på olika sätt vigt sitt liv för missionen. Vi tackar Gud för dem alla.

Ivan Karlsson
Lennart Andersson
Margit Nilsson
Agneta Nilsson
Karl Eric Axelsson

Eric Söderlund
Gustin Rehnman
Bertil Ödling
Barbro Eriksson
Gunnel Engqvist
Bengt Jansson

Sven-Erik Westöö
Birgitta Lundqvist
Ingvar Börefelt
Rose-Marie Nilsson
David Molyneux

Årsredovisning

Evangeliska Frikyrkans årsredovisning för 2021

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
EFKs årsredovisning 2021.pdf Pdf, 472.9 kB. 472.9 kB 2022-05-13 21.34
EFKs årsredovisning 2021 med uppslag.pdf Pdf, 456.7 kB. 456.7 kB 2022-05-13 21.34

#viiefk