Evangeliska Frikyrkans Pensionsstiftelse

Box 1624, 701 16 Örebro, tel 019-167600, Mail: pensionsstiftelsen@efk.se

Pensionsstiftelsen, EFKP, är stiftad av EFK för att trygga tjänstepensioner för anställda inom EFK eller församlingar och organisationer som samarbetar med EFK. Stiftelsens uppdrag är att förvalta det kapital som finns för att trygga de utfästelse om pension som gjorts.

Vid förvaltningen beaktas flera faktorer. Placeringar görs inte i verksamheter vars ändamål står i strid med Evangeliska Frikyrkans målsättning och inriktning. Placeringar görs bland annat heller inte i företag vars huvudsakliga verksamhet är inriktad på tobak- alkohol- krigs- sexindustri eller kommersiell spelverksamhet.

Stiftelsens ekonomiska ställning är god och pensionerna är för närvarande tryggade med en god marginal.

Stiftelsen är registrerad i det svenska stiftelseregistret.

Finansinspektionen och Länsstyrelsen i Dalarna är tillsynsmyndigheter för stiftelsen.

Den person som stiftelsen tryggar utfästelse om pension till har rätt att, från ovanstående adress, begära ut a) ovanstående information i pappersform eller b) stiftelsens stadgar.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Hör av dig till mig med dina frågor!

Hans Lindstrand
Insamling/Ge för livet samt ansvarig för kapitalförvaltning pensioner

070-524 38 75

Mejla mig!

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen